Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна і науково-виробнича діяльність на кафедрі фінансів проводиться за наступними напрямами:

При кафедрі фінансів та банківської справи діє наукова школа за напрямом «Сталий розвиток України  в глобальному економічному просторі» (керівник: д.е.н., професор Педченко Н.С.).

Творчий колектив наукової школи складають:

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

15-16 квітня 2021 року кафедрою фінансів та банківської  справи проведена ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах», присвяченої 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», участь у якій взяли доктори та кандидати економічних, юридичних та педагогічних наук, доценти та професори, наукові співробітники, аспіранти та студенти, практичні працівники. На конференції були обговорені проблеми у сфері публічних фінансів, фінансового ринку та фінансів реального сектору економіки (шість секцій). Участь у конференції взяли науковці, які займаються вивченням питань функціонування фінансової системи в Україні, Республіці Казахстан, Республіці Таджикистан, Республіці Болгарія. У рамках заходу було представлено 90 доповідей, з яких 21 підготовлені докторами економічних наук.  

ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ
ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах», присвяченої 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Республіка Болгарія

Університет національного та світового господарства, м. Софія

Республіка Казахстан

Карагандинський економічний університет Казспоживспілки, м. Караганда

Республіка Таджикистан

Таджицький державний університет комерції, м. Душанбе

Україна

м. Київ Киівська область

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ
Київський національний торговельно-економічний  університет, м. Київ
Національний авіаційний університет, м. Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Вищий навчальний заклад Міністерства фінансів України Державний Податковий Університет, м. Ірпінь

м. Полтава Полтавська область

Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Полтава

м. Харків

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, м. Харків
Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНУ, м. Харків

м. Львів

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

м. Одеса

Одеський національний економічний університет, м. Одеса

м. Херсон

Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

м. Кропивницький

ВНЗ Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

м. Тернопіль, м. Івано-Франківськ, м. Хмельницький

Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ

Хмельницький навчально-науковий інститутЗахідноукраїнського національного університету,
м. Хмельницький

м. Житомир

Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

м. Дніпро

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро

м.Чернівці

Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича, м.Чернівці
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж, м. Чернівці

м. Чернігів Чернігівська область

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”, м. Ніжин

Черкаська область

Уманський національний університет садівництва, м. Умань

В роботі конференції взяли участь 130 науковців та практиків (92 тези), з них 22 доктори, 46 кандидатів економічних, юридичних та педагогічних наук, 52 студента, в т. ч. аспіранти та докторанти, 10 практичних працівників.

09-10 квітня 2020 року кафедрою фінансів та банківської  справи проведена ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах». На конференції були обговорені проблеми у сфері публічних фінансів, фінансового ринку та фінансів реального сектору економіки. Участь у конференції взяли науковці, які займаються вивченням питань функціонування фінансової системи в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Азербайджанській Республіці, Республіці Таджикістан, Республіці Болгарія та Республіці Молдова. У рамках заходу було представлено 56 доповідей, з яких 20 підготовлені докторами економічних наук.    Збірник матеріалів конференції можна переглянути за посиланням: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8372

 11-12 жовтня 2017 року кафедрою фінансів та банківської  справи проведена Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах». У роботі конференції  взяли участь 98 учасників.

 Власне бачення проблем і перспектив розвитку фінансової системи в сучасних умовах презентовано науковцями з Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикістан та США. Учасниками конференції з України представлено такі регіони: м. Київ, Північний регіон (м. Суми), Східний та південно-східний регіони (м. Харків, м. Северодонецьк, м. Мелітополь, м. Кривий Ріг), Центральний регіон (м.Ірпінь, м. Вінниця, м. Полтава, м. Черкаси), Західний регіон (м. Рівне, м. Хмельницький).

 Під керівництвом д.е.н., проф. Карцевої В.В. розпочато роботу над науково-дослідною темою «Фінансова система України: проблеми функціонування та перспективи розвитку». Терміни виконання: жовтень 2017 р. – травень 2021 р.

 Триває робота над науково-дослідною темою «Теоретичні засади та сучасні проблеми забезпечення фінансової стабільності економічних суб’єктів» (№ державної реєстрації 0116U007650). Науковий керівник – д.е.н., проф. Єгоричева С.Б.

 У грудні 2016 року завершено дослідження за науково-дослідною темою «Напрями підвищення ефективності фінансової політики держави» (№ державної реєстрації 0115U002544). Науковий керівник – д.е.н., проф. Єгоричева С.Б. Акт впровадження в навчальний процес ПУЕТ № 53-13/07 від 18.10.2016 р.

 У червні 2016 року завершено дослідження за науково-дослідною темою «Державна політика пенсійного забезпечення» (№ державної реєстрації 0115U002544). Науковий керівник – д.е.н., проф. Єгоричева С.Б.

 У грудні 2015 року завершено дослідження за науково-дослідною темою «Сучасні тенденції розвитку страхового бізнесу в Україні» (№ державної реєстрації 0112U005873). Науковий керівник – д.е.н., проф. Єгоричева С.Б. Метою дослідження є визначення перспектив розвитку страхового бізнесу на основі проведеного моніторингу діяльності страхових компаній, вдосконалення методики оцінки фінансової стійкості суб’єктів страхового ринку за даними фінансової звітності. Акт впровадження в навчальний процес ПУЕТ № 53-14/20 від 18.12.2015 р. Запропоновано науково-методичні та практичні рекомендації щодо удосконалення механізму розвитку страхового бізнесу в Україні.

 У червні 2014 року творчим колективом кафедри фінансів у складі д.е.н., зав. кафедри Єгоричевої С.Б.,  к.е.н., докторанта Карцевої В.В.,  к.е.н., доцента Буцької О.Ю.,  ас. Стрілець В. Ю.,  ас. Тимошенко О.В. завершено роботу над науково-дослідною темою „Фінансові ресурси місцевого самоврядування як основа досягнення фінансової безпеки адміністративно-територіальних одиниць”.

Результатом виконання науково-дослідної теми є: обґрунтування теоретичних положень сутності фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування; розробка методичних підходів до оцінки сучасного стану фінансового забезпечення місцевого самоврядування; обґрунтування концептуальних положень і заходів покращення забезпечення місцевого самоврядування  фінансовими ресурсами, що сприятиме підвищенню фінансової самодостатності адміністративно-територіальних одиниць і, відповідно, захищеності фінансових інтересів представницьких органів самоврядування.

Основні результати науково-дослідної роботи викладені у наукових статтях, використані в процесі підготовки та захисту кандидатських дисертацій Тимошенко О.В. «Фінансовий потенціал територіальних громад» та Стрілець В.Ю. «Формування бюджетного потенціалу регіону», апробовані на науково-практичних конференціях, впроваджені у навчальний процес ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», а також використано у діяльності Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації, органів Державної казначейської служби України, виконавчого комітету Полтавської міської ради, територіальних органів  Державної фіскальної служби в Полтавській області.

  У вересні 2012 року колектив кафедри розпочав роботу над науково-дослідною темою „Сучасні тенденції розвитку страхового бізнесу в Україні” (номер державної реєстрації 0112U005873, термін виконання вереснь 2012 року- вересень 2015 року).

Творчий колектив для виконання науково-дослідної теми:

Результатом виконання науково-дослідної теми буде: визначення перспектив розвитку страхового бізнесу на основі проведеного моніторингу діяльності страхових компаній в різних галузях економіки, розробка методики оцінки фінансової стійкості суб’єктів страхового ринку за даними фінансової звітності.

За останні роки викладачами кафедри було опубліковано:

Навчальні посібники
(з гріфом Міністерства освіти і науки України)

 1. Яріш О.В. (у співавторстві) Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

Навчальний посібник включає питання, які передбачені програмою вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» і спрямовані на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень фінансового стану підприємств різних організаційно-правових форм власності.

З цією метою в посібник включені перелік питань для самоконтролю і роздуму, практичні завдання, тести вихідного контролю, розв'язок яких дозволить глибше засвоїти і закріпити програму курсу та сприятиме підвищенні якості стратегічних рішень, спрямованих на посилення позиції підприємства у ринковому середовищі. При цьому, теоретичний аспект методичних підходів проілюстровано на фактичних матеріалах підприємства.

Особливу увагу приділено діагностиці кризових явищ на рівні господарюючого суб'єкта з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, практичних працівників

 1. Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах.- К.: Центр учбової літератури, 2007.- 208 с.

Навчальний посібник надає базові знання по основах банківської справи та особливостях її розвитку у зарубіжних країнах.

Розглянуті організаційні аспекти банківського бізнесу, основні операції, що виконують сучасні комерційні банки, окремі напрямки банківського менеджменту та маркетингу. Особлива увага приділяється вивченню та аналізу новітніх підходів до здійснення банківських операцій. Теоретичний матеріал підкріплюється прикладами із сучасної банківської практики.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників банківської сфери.


 1. Прасолова С. П. Кредитування і контроль: навч. посіб. – К.: Видавництво «Ліра-К», 2008. – 202 с.

Посібник містить практичні завдання за темами курсу «Кредитування і контроль» та призначений для проведення практичних занять з цієї дисципліни.

Для полегшення засвоєння теоретичного матеріалу й набуття практичних навичок щодо прийняття рішень про надання позичок та мінімізації ризиків, пов'язаних із банківською діяльністю, в посібнику наведено розв'язання типових задач з курсу.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Може бути корисним і для підвищення кваліфікації працівників банківських установ та для користувачів кредитними послугами, а також усіх, кого цікавлять питання здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування.


 1. Гудзь Т.П. Банківський нагляд: навчальний посібник. – К.: Ліра-К.- 2008. – 380 с.

У посібнику викладено методику вивчення та загальну теорію і практику здійснення Національним банком України нагляду за діяльністю комерційних банків та контролю за дотриманням ними банківського законодавства в процесі реєстрації, ліцензування, дистанційної перевірки, виїзного інспектування, санації та ліквідації.

Матеріал побудовано на основі чинного законодавства України з використанням світової практики банківського нагляду.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Банківська справа» та викладачів фінансових дисциплін. 1. Фастовець А.А. Фінанси підприємств споживчої кооперації: - К.: Зовнішня торгівля, 2009. – 297 с.

У навчальному посібнику розкриваються внутрішньосистемні особливості сучасної системи управління фінансами в різних структурних підрозділах споживчої кооперації України. Значна увага приділяється висвітленню проблем реформування кооперативної власності в умовах ринкової трансформації національної економіки; організації фінансової роботи в системі Укоопспілки; залучення й ефективного використання власного і позикового капіталу; фінансового управління основним і оборотним капіталом, удосконалення фінансового планування.істить робочий зошит для вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою навчання.

Для студентів, аспірантів, науковців, практиків сфери фінансів.


 1. Єгоричева С.Б. Банківські іновації: навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2010.- 208 с.

У навчальному  посібнику розкрито сутність та проаналізовано особливості інноваційного процесу у банківській сфері. Розглянуті основні напрями реалізації банківських інновацій – вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінансових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій, модернізація менеджменту та методів маркетингу. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами із сучасної банківської практики.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, банківських працівників.

 1. Фисун І.В., Ярова Г.М. Страхування: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011.- 232 с.

У навчальному посібнику викладені основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значна увага приділена специфічній страховій термінології, питанням самопідготовки, вирішенню тестів та практичних завдань. Тематичний план дисципліни поділено на два модулі, що дає змогу вивчити курс у логічній послідовності й систематично перевіряти отримані знання. структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям та практикам сфери фінансів.

 1. Левченко Л. В. Гроші та кредит: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни «Гроші та кредит» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, тестові завдання, задачі, проблемні питання, творчі завдання, список рекомендованої літератури. В посібнику міститься термінологічний словник, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра галузі знань «Економіка і підприємництво», викладачів, наукових і практичних працівників.


 1. Фастовець А.А., Фисун І.В. Фінанси малого бізнесу: навчальний посібник. – К. : «Кондор- Видавництво» – 2013. - 325

У навчальному посібнику визначені особливості фінансів малого бізнесу, розкритий механізм їх державної підтримки та оподаткування. Значна увага приділена питанням оцінки вартості бізнесу, бізнес-планування, фінансового забезпечення, інвестування, управління підприємницькими ризиками й страхування в сфері малого бізнесу. Теоретичні викладки вдало поєднуються з практичним матеріалом, який дозволяє більш глибоко опанувати зміст навчальної дисципліни.

Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям і практикам, що цікавляться проблемами малого бізнесу.

 1. Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках.-К.: ЦУЛ, 2013.- 292 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність та значення фінансового моніторингу як системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проаналізовано організацію його прове-дення у вітчизняній банківській системі. Розглянуто діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання відмиванню кримінальних доходів. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.

 1. Фандрайзинг: навч. посіб. / Чернявська О.В., Соколова А.М. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 188 с.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни «Фандрайзинг» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми індивідуальних завдань, тестові завдання, плани практичних занять, список рекомендованої літератури. В посібнику містяться термінологічний словник, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, наукових і практичних працівників.


 1. Прасолова С.П., Вовченко О.С. Банківські операції: навч. посіб. та практ. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни «Банківські операції» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, а також для дистанційного вивчення дисципліни. До кожної теми подані методичні вказівки, задачі і практичні ситуації для обов’язкового і індивідуального розв’язку, тестові завдання, проблемні питання та список нормативної літератури. Для полегшення засвоєння теоретичного матеріалу й набуття практичних навичок щодо фінансових розрахунків за окремими банківськими операціями, в посібнику наведено розв’язання типових задач з курсу. В посібнику також міститься термінологічний словник, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра напряму підготовки «Фінанси і кредит». Може бути корисним і для підвищення кваліфікації працівників банківських установ та для користувачів банківськими послугами, а також викладачів, наукових і практичних працівників.


Монографії

 1. Педченко Н.С. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007.- 103 с.

У монографії викладено методику проведення моніторингу фінансової конкурентоспроможності підприємств. Вона передбачає використання як однокритеріальних моделей, орієнтованих на інтегральну оцінку, так і комплексної системи критеріїв з метою оцінки ефективності. Узагальнення результатів такого моніторингу дозволяє визначити рівень забезпечення фінансової конкурентоспроможності, кластеризувати підприємства на однорідні вибіркові сукупності, виявити проблемні місця в розвитку, обґрунтувати заходи стабілізації для диференційованої групи підприємств.

Результати наукових розробок мають прикладний характер у сфері фінансового менеджменту підприємств при складанні бізнес-планів, оцінці фінансового стану, інвестиційної привабливості, кредитоспроможності, вартості бізнесу.

 1. Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств. - – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. – 166 с.

У монографії здійснена спроба розробки системи раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств. Вона базується на обґрунтуванні взаємозв'язку етапів розвитку фінансової кризи як самостійного об'єкту управління і включає: створені економіко-математичні моделі прогнозування банкрутства підприємств різних галузей діяльності, систематизовані критерії ідентифікації глибини кризових явищ, класифікацію етапів розвитку фінансової кризи за фазами та стадіями, підсистему антикризових заходів.

Результати наукових розробок мають прикладний характер у сфері фінансового менеджменту підприємств при складанні планів санації, реструктуризації, бізнес-планів, оцінці фінансового стану, інвестиційної привабливості, санаційної спроможності, кредитоспроможності, вартості бізнесу.

 1. Сидоренко-Мельник Г.М., Фастовець А.А. (у співавторстві) за ред доц. А.А. Фастовець. Планування в підприємствах і організаціях споживчої кооперації: стан і перспективи розвитку. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. – 157 с.

В монографії в системному вигляді розкриваються методичні засади планування в ринковому середовищі. Зроблена, спроба розробки адаптованої до ринкових умов господарювання системи фінансового планування на рівні районної ланки споживчої кооперації України.

Дається методичний інструментарій розробки фінансової стратегії на основі SWOT-методу. Критично узагальнюється науково-практичний досвід щодо розробки бізнес-планів, оперативних фінансових планів і фінансової діагностики та викладено авторське бачення реалізації зазначених методик в системі споживчої кооперації.

Для керівників підприємств і організацій споживчої кооперації, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

 1. Єгоричева С.Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти.- Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010.-348с.

У монографії досліджуються сучасні проблеми організації та управління інноваційною діяльністю комерційних банків. Формулюється авторське бачення сутності та закономірностей розвитку банківських інновацій. Висвітлюються механізми формування та реалізації різноманітних видів банківських інноваційних стратегій. Узагальнено світовий та вітчизняний досвід інноваційної діяльності банків.

Видання призначене для науковців і викладачів, практичних банківських працівників, студентів та аспірантів.

 1. Михайлова Н.В. (у співавторстві) Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 144с.

У монографії розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти проблеми оцінювання конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства.

Монографія призначена для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та спеціалістів у галузі торгівлі та ресторанного господарства.

 1. Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект / За заг. ред. Карцевої В.В. -  Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.-171с.

У монографії розглядаються сучасний стан і перспективи діяльності реального сектора економіки на регіональному рівні.

Пропонуються практичні рекомендації щодо перспектив стратегічного розвитку регіону та вирішення проблем фінансування діяльності.

Розглядаються питання удосконалення системи фінансового забезпечення підприємств на регіональному рівні та підвищення ефективності діючої системи управління.

Розраховано на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів економічних спеціальностей, а також працівників реального сектора економіки різних рівнів, фахівців державних і регіональних органів управління.

 1. Педченко Н.С. Потенціал розвитку при стратегічному управлінні підприємством .- Полтава: ПУЕТ, 2012.- 365 с.

Дана монографія призначена вдосконаленню процесу формування й використання потенціалу розвитку при стратегічному управлінні підприємством, що має теоретичне та прикладне значення. У монографії дістало подальшого розвитку та обґрунтовано побудову комплексного показника потенціалу розвитку, розроблено особливості методологічних засад формування потенціалу розвитку при стратегічному управлінні підприємством і методичні засади формування потенціалу розвитку підприємства на основі комплексної оцінки; розглянуто пропозиції з організаційного забезпечення використання потенціалу розвитку підприємства для інституційних складових на інноваційній основі.

Монографія може представляти інтерес для науковці і фахівців з економіки, які досліджують практичні проблеми формування і використання потенціалу розвитку при стратегічному управлінні підприємства.

 1. Карцева В.В. Фінансовий контролінгу підприємств і організацій споживчої кооперації .-Полтава: ПУЕТ, 2013.- 335 с.

У монографії узагальнено результати дослідження теоретико-методологічних засад фінансового контролінгу, обґрунтовано науково-методичні та практичні рекомендації щодо впровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації України.

Монографія призначена для викладачів, аспірантів, магістрів, керівників та працівників  фінансово-економічних та контролінгових служб підприємств будь-якої форми власності.

 1. Гнипа-Черневецька Л.В., Фисун І.В, Яріш О.В., Карцева В.В. (у співавторстві) Проблеми розвитку туристичного бізнесу. - Полтава: ПУЕТ, 2013.- 233 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку туристичного бізнесу. Досліджено регіональні та галузеві аспекти функціонування туристичної сфери, в тому числі особливості розвитку кооперації у туризмі.  Розроблено методичні підходи щодо удосконалення механізму управління підприємствами туристичного бізнесу.

Призначено для науковців, викладачів, студентів, працівників туристичної сфери.

 1. Єгоричева С. Б. Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад : монографія / С. Б. Єгоричева, О. В. Тимошенко. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 221 с.

У монографії поглиблено теоретичні засади та запропоновано практичні заходи з удосконалення формування й реалізації фінансового потенціалу тери- торіальних громад. Визначено сутнісну характеристику фінансового потенціалу територіальних громад, узагальнено наукові підходи до його структуризації, розкрито механізм його формування і реалізації. Обґрунтовано роль бюджетних ресурсів у забезпеченні фінансової самодостатності територіальних громад у контексті змін бюджетно-податкового законодавства. Визначено пріоритетні напрями нарощення фінансового потенціалу територіальних громад.

 1. Педченко Н. С. Бюджетний потенціал регіону: оцінка та перспективи розвитку : монографія / Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 220 с.

Монографію присвячено поглибленню науково-методичних підходів та практичних механізмів формування бюджетного потенціалу регіону. На основі компаративного аналізу українського досвіду й зарубіжної практики акумулювання доходів місцевих бюджетів запропоновано напрями гармонізації механізму формування бюджетного потенціалу регіону на підставі моделювання структури бюджетних надходжень, реалізації можливостей і здатності до нарощення ресурсної бази регіону.

 1. Єгоричева С.Б. Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи : монографія / С. Б. Єгоричева, О. В. Гасій. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 217 с.

У монографії розвинуто теоретичні засади механізму функціонування регіональної банківської системи. Визначено сутнісну характеристику регіональної банківської системи, обґрунтовано її інституціональну будову та розкрито сучасний механізм функціонування. Запропоновано практичні заходи для посилення впливу регіональної банківської системи на соціально-економічний розвиток регіонів України. Видання призначено для науковців і викладачів, працівників банківської системи й органів місцевого самоврядування, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів.

 1. Гудзь Т. П. Теорія і методологія формування фінансової рівноваги підприємства : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2018. 463 с.

Розглянуто філософський, історичний, теоретико-методологічний та практичний аспекти формування фінансової рівноваги підприємства. Розроблено механізм управління фінансовою рівновагою підприємства, який охоплює методику її комплексної діагностики, а також систему методів, інструментів та важелів для її збереження, підтримки й відновлення. Монографія розрахована на широке коло читачів – керівників великих та середніх підприємств, наукових працівників, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів і студентів, а також спеціалістів консалтингових компаній.

 1. Фінансова система та її роль у забезпеченні розвитку економіки України : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. В. В. Карцевої. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 254 с.

У монографії висвітлено питання, пов’язані з функціонуванням фінансової системи України та її роллю в забезпеченні розвитку економіки нашої держави. Монографія складається із трьох розділів, у яких ґрунтовно аналізуються тенденції розвитку фінансової системи України та вносяться пропозиції щодо посилення її ролі в забезпеченні зростання економіки країни. Розраховано на науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, а також працівників бюджетних установ, банківської системи, страхових компаній, реального сектора економіки.

Статті, опубліковані викладачами кафедри фінансів у наукових фахових та зарубіжних виданнях

 1. Єгоричева С.Б. Методологічні засади організації інноваційного процесу у комерційних банках // Вісник Національного банку України. -2011р. - № 1.- „Деньги и кредит”.- С.53-57.
 2. Єгоричева С.Б. Теоретичні основи формування банківської інноваційної стратегії // Вісник УБС НБУ. -2011. - №1.- С.206-209.
 3. Єгоричева С.Б. Брендинг як складова комплексу маркетингових комунікацій банку // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». – 2012. - №2(53). –С. 248-251
 4. Єгоричева С.Б. Регулювання аутсорсингу комерційних банків: зарубіжний досвід // Фінансовий простір. – 2012.- №4 (8). – С. 27-31
 5. Єгоричева С.Б. Фінансові інновації як засіб фінансизації економіки // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». – 2012.- №3(55).- С.163-167
 6. Єгоричева С.Б. Сучасні аспекти класифікації банківських інновацій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка».-2013.- Вип.22 -С.32-36
 7. Єгоричева С.Б., Буцька О.Ю., Тимошенко О.В. Оценка эффективности формирования финансовых  ресурсов коммунальных предприятий // Проблемы экономики. – 2012.- № 6. – С. 80-85
 8. Єгоричева С.Б., Гудзь Т.П. Вплив механізму монетарної трансмісії на фінансовий стан підприємств // Фінанси України. – 2013. - №8. – С. 62-72
 9. Єгоричева С.Б., Гудзь Т.П. ETF- фонди як учасники фінансового ринку: механізм функціонування та тенденції розвитку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2013. – № 2 (15). – С. 184-192
 10. Буцька О.Ю. Податкові умови ведення бізнесу в Україні: порівняльний аспект // Економічний аналіз: збірник наукових праць/ Тернопільський нац. екон. ун-т.-2012.-Вип. 11.- С.85-88
 11. Буцька О.Ю. Методика оцінки податкового навантаження: порівняльний аналіз // Агросвіт : Науково-практичний журнал. – РВПСУ НАНУ,  2013. –  №24. – С. 25-28
 12. Буцька О.Ю. Оподаткування сільськогосподарських підприємств в умовах податкових змін // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2013. – №12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 13. Буцька О.Ю., Фисун І.В., Фролов О.  Проблемні аспекти оподаткування  страхової діяльності в Україні // Materialy VIII mezinarodni vedecko-praktika conference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2012”. – Dil 2. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 104 stran. – C.29-32
 14. Гудзь Т.П. Причини та наслідки зміни валютного курсу національної грошової одиниці // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Економіка. Вип. 19. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – С. 321-326.
 15. Гудзь Т.П. Напрями впливу фінансового сектору економіки України на діяльності підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць.- ОНЕУ, Одеса.- 2013.- Вип. 49- С.19-26
 16. Ігнатенко В.Ю. Використання інформаційних технологій в управлінні бюджетним потенціалом регіону // Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції до 35-річчя створення економічного факультету Уманського НУС.-Умань: Редакційно видавничий відділ УНУС, 2011.—С.403-410.
 17. Ігнатенко В.Ю. Вдосконалення механізму формування бюджетного потенціалу регіону на основі методу кластеризації // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». – 2012.- №2- С.70-75
 18. Ігнатенко В.Ю. Реформування житлово-комунального господарства як засіб нарощення бюджетного потенціалу регіону // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : Науковий журнал. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, 2012. – № 4. – С. 258–262.
 19. Ігнатенко В.Ю. Особливості формування доходів бюджету на основі власних, закріплених і регулюючих джерел // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – № 4. – С. 265–269.
 20. Ігнатенко В.Ю. Застосування таксономічного аналізу для оцінки обсягу бюджетного потенціалу регіону // Науковий вісник ПУЕТ. Серія: «Економічні науки».- 2013- № 2 (58).-С. 68-73.
 21. Карцева В.В. Збалансована система показників як інструмент контролінгу на підприємствах та організаціях споживчої кооперації // Економічний форум .- 2011.- № 3. – С.102-113.
 22. Карцева В.В. Місце фінансового контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємств та організацій споживчої кооперації // Экономика Крыма. -  №3 (40), 2012. – С.195-199
 23. Карцева В.В. Методичні підходи до формування системи фінансового контролінгу на підприємстві // Економічний форум. Науковий журнал. - Луцький національний технічний університет. - №1, 2013. – С.312-316.
 24. Карцева В.В. Обґрунтування вибору організаційної побудови служби контролінгу в системі споживчої кооперації // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - №1 (39), 2013. – С.264-268
 25. Карцева В.В. Врахування факторів впливу на діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації при побудові системи фінансового контролінгу // Актуальні питання сталого розвитку економіки: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х томах / Наукова організація «Перспектива», т. І. – 284с. – 2013. - С. 224-228
 26. Карцева В.В. Обґрунтування порядку визначення таксономічного показника стійкого розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації // Бізнес- навігатор № 2 (34) Науково - виробничий журнал Засновник і видавець: Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права. Україна.  м. Херсон, 2014. – 254 с. , С. 66-70
 27. Карцева В.В., Михайлова Н.В. Особливості страхування відповідальності в туристичному бізнесі// Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія „Економічні науки”. – Миколаїв : МНУ, 2014. – Випуск № 5.2 (101).– С. 57 – 61
 28. Карцева В.В., Михайлова Н.В. Роль оцінки в управлінні вартістю підприємства // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : Науковий журнал. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ,  Полтава : ПУЕТ, 2014. – № 3 (51). – Ч. 2. – С.219 -222
 29. Краус Н.М. Інвестування венчурних малих підприємств як об’єктивна потреба інноваційної економіки // Науковий економічний журнал  “Актуальні проблеми економіки”. – Національна академія управління. – Київ. – № 3 (153) 2014. – С. 166 – 174
 30. Краус К.М., Карцева В.В., Краус Н.М. Особливості формування стратегії фінансової стабілізації підприємств споживчої кооперації України // Полтава: Науковий вісник ПУСКУ. Серія «Економічні науки». – 2011, № 3 (48). С.150 – 155.
 31. Михайлова Н.В. // Основні умови страхування майна підприємств ресторанного господарства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. ; – Харків: Харк., держ. ун-т харчування та торгівлі. –  2011. – Вип. 2 (14). – 705 с.
 32. Михайлова Н.В. Вдосконалення державного фінансового контролю в Україні  // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011.- № 5.- Т.4. (180).- С. 117-119.
 33. Михайлова Н.В. Діагностика зовнішніх ризиків діяльності підприємства ресторанного господарства // м. Харків, ХДЦХТ. – 2012.- С.105-106
 34. Михайлова Н.В. Сучасний стан та тенденції розвитку майнового страхування в Україні // Вісник Хмельницького національного університету.- 2013.- №6.- Т.1.-С.159-169
 35. Михайлова Н.В. Особливості страхування відповідальності в туристичному бізнесі //Науковий вісник Миколаївського нац. унів-ту ім. В.О. Сухомлинського. Серія «Економічні науки». - 2014.- №5.2 (101).-С. 57-61
 36. Педченко Н.С. Метод районування при оптимізації структури потенціалу розвитку підприємства // Управління розвитком: Збірник наукових праць.- Харків №5 (102).-2011р.- С. 203-204.
 37. Педченко Н.С., Ігнатенко В.Ю. Податковий потенціал як основна складова бюджетних можливостей регіону (на прикладі Полтавської області) // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал.-2011.-№4(7). –С.298-304. (м. Хмельницький)
 38. Педченко Н.С. Мотиваційний профіль при стратегічному управлінні потенціалом розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. - 2012.- №2 (173). – С.111-117.
 39. Педченко Н.С. Оцінка маркетингової складової при використанні потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць, 2012- № 1 (12). – С. 143-152.
 40. Педченко Н.С. Системний підхід до інструментарію інформаційного забезпечення стратегічного управління потенціалом розвитку підприємства // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012.- № 8. – С. 260-267.
 41. Педченко Н.С. Методичний інструментарій оцінки стану формування та використання фінансового потенціалу підприємства на основі таксономічного аналізу // Інноваційна економіка. – 2013. – №9. – С. 173 –180
 42. Педченко Н.С. Ідентифікація ефективності стану формування та використання фінансового потенціалу підприємств // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : Науковий журнал. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ,  2013. – № 2(57). – С. 205 – 213
 43. Педченко Н.С., Лугівська Л.А. Сутність поняття «боргова політика» держави // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки».- 2013.- №2.- С.263-269
 44. Педченко Н. С., Ігнатенко В. Ю. Удосконалення механізму оподаткування нерухомого майна в контексті формування бюджетного потенціалу регіону // Бізнес-інформ. – 2013. – № 9. – С. 137–143
 45. Педченко Н. С., Лугівська Л.А. Критерії та показники вивчення ефективності боргової політики держави // Бізнес Інформ. -2013. -№12. – С. 39-44
 46. Сидоренко-Мельник Г.М. Контроль ділової активності за ключовими показниками ефективності // «Економіка та держава». - 2013.-№ 10.- С.74-75
 47. Сидоренко-Мельник Г.М. Роль фінансової діагностики в діяльності підприємства // Вісник ХНУ.- 2013. – №4-С. 15-19
 48. Сидоренко-Мельник Г.М. Сучасний інструментарій прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. –2013. – № 10. – С. 74-75
 49. Сидоренко-Мельник Г.М. Роль фінансової діагностики в діяльності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Серія «Економічні науки». – Хмельницький : ХНУ, 2013. –– № 4, Т. 1 (202). – С. 15-19
 50. Сидоренко-Мельник Г.М. Організаційно-методичні засади фінансового моніторингу ділової активності підприємства // Бізнес Інформ. Науковий журнал. – 2013, № 11 (430). – С.281-284
 51. Скибенко С.Т.,Чемерис М.В. Формування стратегії управління прибутком підприємства // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». – № 6 (51), частина 2. –2012.- С.152-160
 52. Скибенко С.Т., Розвадовська О.А. Роль туристичного збору у фінансуванні регіонів // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : Науковий журнал. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ,  Полтава : ПУЕТ, 2013. – № 2 – С. 315-319
 53. Тимошенко О. В. Фінансовий потенціал як основа соціально-економічного розвитку територіальної громади // Вісник університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) : зб. наук. праць. – 2012. – №1 (13). – С. 123 – 126.
 54. Тимошенко О.В. Потенціал збільшення фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Економічний аналіз: збірник наукових праць, Вип. 10.-2012.- С.353-359
 55. Фастовець А.А., Кириченко Я.О. Фінансова оцінка партнерської взаємодії підприємницьких структур в Україні // Науковий вісник ПУЕТ. - № 1 (52), 2012. – Серія «Економічні науки». –С.254-258
 56. Фесенко Н.В. Сучасний стан інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств дорожнього господарства України // Збірник наукових праць ХНЕУ „Управління розвитком”. - №5 (102). – 2011. С. 263-265.
 57. Фесенко Н.В. Фактори інвестиційно-інноваційної привабливості АПК // Вісник Сумського національного аграрного університету.- 2012.-№2 (33).- С.62-65
 58. Фесенко Н.В. Оцінка інвестиційно-інноваційної привабливості АПК // Економічний аналіз.-2013.- С.351-354
 59. Фесенко Н.В., Ярова Г.М. Проблеми фінансового вирівнювання в Україні  // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : Науковий журнал. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, 2013. – №1 (56). – С. 297-304
 60. Фисун І.В, Ярова Г.М. Перестрахування як ознака забезпечення фінансової стійкості страховиків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7. – Т.1. – С. 150-154.
 61. Fisun Irena Wspolczesny rozwoj ubezpieczen na zycie w Ukrainie / Irena Fisun, Julia Kozlova, Daria Sokolynska, Olga Sorokowa// Przemysl. Sp.z o.o. «Nauka i studia». – 2012. – № 5 (50). – С.56-63.
 62. Фисун І.В., Скляр Г.П. Страхування та перестрахування ризиків суб’єктів зеленого туризму  // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2012.- С.195-205
 63. Фисун І.В., Сорокова О.В. Адаптація програм страхування життя до сучасних умов функціонування ринку освітніх послуг // Науковий вісник ПУЕТ.Серія «Економічні науки», 2013. – С.189-190
 64. Fysun I. Risks are in small business: functions, management methods and reinsurance // Przemysl: Nauka I studia. Ekonomiczne nauki.- 2013.- № 25 (93). – S.22-29.
 65. Яріш О.В. Інвестиційно-страхова діяльність домогосподарств в умовах перехідної економіки // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки».- Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.- С.54-57.
 66. Яріш О.В. Вплив фінансових посередників на економічне зростання в Україні // Науковий вісник ПУЕТ. - № 1 (52), 2012. – Серія «Економічні науки». – С.50-55
 67. Яріш О.В. Функціонування ІСІ на ринку фінансових послуг України // Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Серія «Економічні науки». – Хмельницький: ХНУ, 2013. - № 1(196). - С. 144-149
 68. Яріш О.В. Методичні підходи до діагностики ймовірності банкрутства акціонерних товариств: вітчизняний та зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал, 2013. - № 8. – С. 72-76
 69. Яріш О.В., Дуда М.О. Моніторинг як складова управління різними сферами практичної діяльності // Наукові праці Кіровоградського  національного технічного університету. Економічні науки, вип.24. -  Кіровоград: КНТУ, 2013. – С.25-30.
 70. Єгоричева С.Б. Фандрайзинг у забезпеченні діяльності університетів третього віку / С.Б. Єгоричева, А.М. Соколова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2018. - № 3. – С. 26-32.
 71. Гудзь Т.П. Прогнозування фінансової рівноваги металургійних підприємств України. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №9/1. С. 22-26.

 72. Гудзь Т.П. Моделювання впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічної промисловості України. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №11. С. 19-24.
 73. Прохар Н.В. Особливості державного регулювання, оподаткування та обліку імпортних операцій / Н.В. Прохар, О.В. Гасій // Економіка. Фінанси. Право. - 2019 . № 5/1. - С. 19-23.
 74. Підходи до оцінки ефективності та результативності діяльності торговельного підприємства : сучасний погляд / Н.С.Педченко, Л.М.Шимановська-Діанич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України .- 2019.-№1(135).- С.71-77.
 75. Електронна мапа виборчих округів Полтави як платформа для комунікації та вирішення завдань розвитку територіальної громади / Нестуля С.І., Педченко Н.С., Руденко А.А. // The 1 st International scientific and practical conference “Sociology, pedagogy, psychology – prospects for the development of modern society” November 11-12, 2019) ANKARA Publishing Group, Antalya, Turkey. - С. 66-70.
 76. Педченко Н.С., Зірка В.О. 1stInternational scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (September 11-13.09.2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019.  р. 123-130.
 77. Svitlana Yehorycheva, Tetiana Gudz, Mykhailo Krupka, Oleh Kolodiziev and Nataliіa Tarasevych (2019). The role of the banking system in supporting the financial equilibrium of the enterprises: the case of Ukraine. Banks and Bank Systems, 14(2), 190-202.
 78. Сидоренко-Мельник Г. М. Маркери стійкого фінансового розвитку підприємства / Г. М. Сидоренко-Мельник, В. В. Карцева // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2019. – № 1 (90) – С. 46-53.
 79. Карцева В.В. Обгрунтування порядку впровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації / Г.М.Сидоренко –Мельник, В.В.Карцева // Науковий Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2019. - № 2. – С.32-39.
 80. Інтегральна оцінка збалансованості взаємовідносин держави та суб’єктів малого бізнесу в контексті забезпечення інтересів розвитку / В.Ю. Стрілець, Н.С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 1. С. 25-34.
 81. Концептуальні підходи до управління ефективністю формування та результативністю використання потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації /  Н.С. Педченко, Л.М.Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. –  № 1. – С. 15-24.
 82. Бюджетний контроль як критерій ефективності бюджетної політики в забезпеченні економічної безпеки країни /  Н.С. Педченко, І.В.Литвиненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. –  №2 (93). – С. 22-31.
 83. Гудзь Т. П. Сучасні тенденції розвитку заощаджень українських домогосподарств з використанням банківських продуктів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2019. № 3. (подано до друку)
 84. Тимошенко О.В., Гудзь Т. П. Аналіз стійкості державних фінансів України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2019. № 4. (подано до друку)
 85. Прасолова С.П. Системний ризик банківського сектору України: оцінка основних джерел, чинників, наслідків та напрямів регулювання / С.П. Прасолова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». – 2019. - №1(91). – С.54 - 63.
 86. Gasii G. M. Small mobile fortification system for quick installation [Електроний ресурс]/ G. M. Gasii, O. V. Hasii, V. I. Shushkevych, N. N. Sribniak // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2019. — № 708 (1). — 012049.
 87. Hudz S. A. Increasing the accuracy of definition torsional geometric properties for rolled and welded beams [Електроний ресурс]/ S. A. Hudz, G. M. Gasii, O. V. Hasii // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2019. — № 708 (1). — 012051.
 88. Скрыпник В.А. Практико-ориентированное образование как способ профессиональной подготовки специалистов в Украине / EDUCA?IE ORIENTATA SPRE PRACTICA CA O MODALITATE DE FORMARE PROFESIONALA A SPECIALI?TILOR IN UCRAINA [Електроний ресурс] / В.А. Скрыпник, Е.В. Гасий // Revista Nationala de Drept. 2019. — 4-6(222-224). — pp. 62-73.

З електронними версіями наукових статей можна ознайомитись у репозитарії ПУЕТ за адресою: http://dspace.uccu.org.ua

Важливим напрямом науково-дослідної та науково-виробничої роботи кафедри є організація та проведення конференцій, круглих столів, науково-практичних та науково-теоретичних семінарів.

Протягом 2012-2020 років відбулися:

• 7 конференцій:

• 4 круглих столи:

• 9 науково-практичних семінарів:

• 3 науково-теоретичні семінари: