Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна діяльність на кафедрі фінансів проводиться за наступними напрямами:

При кафедрі фінансів та банківської справи діє наукова школа за напрямом «Сталий розвиток України  в глобальному економічному просторі» (керівник: д.е.н., професор Педченко Н.С.).

Творчий колектив наукової школи складають:

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

15-16 квітня 2021 року кафедрою фінансів та банківської  справи проведена ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах», присвяченої 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», участь у якій взяли доктори та кандидати економічних, юридичних та педагогічних наук, доценти та професори, наукові співробітники, аспіранти та студенти, практичні працівники. На конференції були обговорені проблеми у сфері публічних фінансів, фінансового ринку та фінансів реального сектору економіки (шість секцій). Участь у конференції взяли науковці, які займаються вивченням питань функціонування фінансової системи в Україні, Республіці Казахстан, Республіці Таджикистан, Республіці Болгарія. У рамках заходу було представлено 90 доповідей, з яких 21 підготовлені докторами економічних наук.  

ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ
ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах», присвяченої 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Республіка Болгарія

Університет національного та світового господарства, м. Софія

Республіка Казахстан

Карагандинський економічний університет Казспоживспілки, м. Караганда

Республіка Таджикистан

Таджицький державний університет комерції, м. Душанбе

Україна

м. Київ Киівська область

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ
Київський національний торговельно-економічний  університет, м. Київ
Національний авіаційний університет, м. Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Вищий навчальний заклад Міністерства фінансів України Державний Податковий Університет, м. Ірпінь

м. Полтава Полтавська область

Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Полтава

м. Харків

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, м. Харків
Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНУ, м. Харків

м. Львів

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

м. Одеса

Одеський національний економічний університет, м. Одеса

м. Херсон

Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

м. Кропивницький

ВНЗ Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

м. Тернопіль, м. Івано-Франківськ, м. Хмельницький

Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ

Хмельницький навчально-науковий інститутЗахідноукраїнського національного університету,
м. Хмельницький

м. Житомир

Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

м. Дніпро

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро

м.Чернівці

Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича, м.Чернівці
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж, м. Чернівці

м. Чернігів Чернігівська область

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”, м. Ніжин

Черкаська область

Уманський національний університет садівництва, м. Умань

В роботі конференції взяли участь 130 науковців та практиків (92 тези), з них 22 доктори, 46 кандидатів економічних, юридичних та педагогічних наук, 52 студента, в т. ч. аспіранти та докторанти, 10 практичних працівників.

 Збірник матеріалів конференції можна переглянути за посиланням

 09-10 квітня 2020 року кафедрою фінансів та банківської  справи проведена ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах». На конференції були обговорені проблеми у сфері публічних фінансів, фінансового ринку та фінансів реального сектору економіки. Участь у конференції взяли науковці, які займаються вивченням питань функціонування фінансової системи в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Азербайджанській Республіці, Республіці Таджикістан, Республіці Болгарія та Республіці Молдова. У рамках заходу було представлено 56 доповідей, з яких 20 підготовлені докторами економічних наук.    Збірник матеріалів конференції можна переглянути за посиланням: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8372

 11-12 жовтня 2017 року кафедрою фінансів та банківської  справи проведена Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах». У роботі конференції  взяли участь 98 учасників. Власне бачення проблем і перспектив розвитку фінансової системи в сучасних умовах презентовано науковцями з Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикістан та США. Учасниками конференції з України представлено такі регіони: м. Київ, Північний регіон (м. Суми), Східний та південно-східний регіони (м. Харків, м. Северодонецьк, м. Мелітополь, м. Кривий Ріг), Центральний регіон (м.Ірпінь, м. Вінниця, м. Полтава, м. Черкаси), Західний регіон (м. Рівне, м. Хмельницький).

 Збірник матеріалів конференції можна переглянути за посиланням

 Під керівництвом д.е.н., проф. Карцевої В.В. розпочато роботу над науково-дослідною темою «Фінансова система України: проблеми функціонування та перспективи розвитку». Терміни виконання: жовтень 2017 р. – травень 2021 р.

 Триває робота над науково-дослідною темою «Теоретичні засади та сучасні проблеми забезпечення фінансової стабільності економічних суб’єктів» (№ державної реєстрації 0116U007650). Науковий керівник – д.е.н., проф. Єгоричева С.Б.

 У грудні 2016 року завершено дослідження за науково-дослідною темою «Напрями підвищення ефективності фінансової політики держави» (№ державної реєстрації 0115U002544). Науковий керівник – д.е.н., проф. Єгоричева С.Б. Акт впровадження в навчальний процес ПУЕТ № 53-13/07 від 18.10.2016 р.

 У червні 2016 року завершено дослідження за науково-дослідною темою «Державна політика пенсійного забезпечення» (№ державної реєстрації 0115U002544). Науковий керівник – д.е.н., проф. Єгоричева С.Б.

 У грудні 2015 року завершено дослідження за науково-дослідною темою «Сучасні тенденції розвитку страхового бізнесу в Україні» (№ державної реєстрації 0112U005873). Науковий керівник – д.е.н., проф. Єгоричева С.Б. Метою дослідження є визначення перспектив розвитку страхового бізнесу на основі проведеного моніторингу діяльності страхових компаній, вдосконалення методики оцінки фінансової стійкості суб’єктів страхового ринку за даними фінансової звітності. Акт впровадження в навчальний процес ПУЕТ № 53-14/20 від 18.12.2015 р. Запропоновано науково-методичні та практичні рекомендації щодо удосконалення механізму розвитку страхового бізнесу в Україні.

 У червні 2014 року творчим колективом кафедри фінансів у складі д.е.н., зав. кафедри Єгоричевої С.Б.,  к.е.н., докторанта Карцевої В.В.,  к.е.н., доцента Буцької О.Ю.,  ас. Стрілець В. Ю.,  ас. Тимошенко О.В. завершено роботу над науково-дослідною темою „Фінансові ресурси місцевого самоврядування як основа досягнення фінансової безпеки адміністративно-територіальних одиниць”.

Результатом виконання науково-дослідної теми є: обґрунтування теоретичних положень сутності фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування; розробка методичних підходів до оцінки сучасного стану фінансового забезпечення місцевого самоврядування; обґрунтування концептуальних положень і заходів покращення забезпечення місцевого самоврядування  фінансовими ресурсами, що сприятиме підвищенню фінансової самодостатності адміністративно-територіальних одиниць і, відповідно, захищеності фінансових інтересів представницьких органів самоврядування.

Основні результати науково-дослідної роботи викладені у наукових статтях, використані в процесі підготовки та захисту кандидатських дисертацій Тимошенко О.В. «Фінансовий потенціал територіальних громад» та Стрілець В.Ю. «Формування бюджетного потенціалу регіону», апробовані на науково-практичних конференціях, впроваджені у навчальний процес ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», а також використано у діяльності Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації, органів Державної казначейської служби України, виконавчого комітету Полтавської міської ради, територіальних органів  Державної фіскальної служби в Полтавській області.

  У вересні 2012 року колектив кафедри розпочав роботу над науково-дослідною темою „Сучасні тенденції розвитку страхового бізнесу в Україні” (номер державної реєстрації 0112U005873, термін виконання вереснь 2012 року- вересень 2015 року).

Творчий колектив для виконання науково-дослідної теми:

Результатом виконання науково-дослідної теми буде: визначення перспектив розвитку страхового бізнесу на основі проведеного моніторингу діяльності страхових компаній в різних галузях економіки, розробка методики оцінки фінансової стійкості суб’єктів страхового ринку за даними фінансової звітності.

За останні роки викладачами кафедри було опубліковано:

Навчальні посібники
(з гріфом Міністерства освіти і науки України)

 1. Яріш О.В. (у співавторстві) Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

Навчальний посібник включає питання, які передбачені програмою вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» і спрямовані на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень фінансового стану підприємств різних організаційно-правових форм власності.

З цією метою в посібник включені перелік питань для самоконтролю і роздуму, практичні завдання, тести вихідного контролю, розв'язок яких дозволить глибше засвоїти і закріпити програму курсу та сприятиме підвищенні якості стратегічних рішень, спрямованих на посилення позиції підприємства у ринковому середовищі. При цьому, теоретичний аспект методичних підходів проілюстровано на фактичних матеріалах підприємства.

Особливу увагу приділено діагностиці кризових явищ на рівні господарюючого суб'єкта з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, практичних працівників

 1. Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах.- К.: Центр учбової літератури, 2007.- 208 с.

Навчальний посібник надає базові знання по основах банківської справи та особливостях її розвитку у зарубіжних країнах.

Розглянуті організаційні аспекти банківського бізнесу, основні операції, що виконують сучасні комерційні банки, окремі напрямки банківського менеджменту та маркетингу. Особлива увага приділяється вивченню та аналізу новітніх підходів до здійснення банківських операцій. Теоретичний матеріал підкріплюється прикладами із сучасної банківської практики.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників банківської сфери.


 1. Прасолова С. П. Кредитування і контроль: навч. посіб. – К.: Видавництво «Ліра-К», 2008. – 202 с.

Посібник містить практичні завдання за темами курсу «Кредитування і контроль» та призначений для проведення практичних занять з цієї дисципліни.

Для полегшення засвоєння теоретичного матеріалу й набуття практичних навичок щодо прийняття рішень про надання позичок та мінімізації ризиків, пов'язаних із банківською діяльністю, в посібнику наведено розв'язання типових задач з курсу.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Може бути корисним і для підвищення кваліфікації працівників банківських установ та для користувачів кредитними послугами, а також усіх, кого цікавлять питання здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування.


 1. Гудзь Т.П. Банківський нагляд: навчальний посібник. – К.: Ліра-К.- 2008. – 380 с.

У посібнику викладено методику вивчення та загальну теорію і практику здійснення Національним банком України нагляду за діяльністю комерційних банків та контролю за дотриманням ними банківського законодавства в процесі реєстрації, ліцензування, дистанційної перевірки, виїзного інспектування, санації та ліквідації.

Матеріал побудовано на основі чинного законодавства України з використанням світової практики банківського нагляду.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Банківська справа» та викладачів фінансових дисциплін. 1. Фастовець А.А. Фінанси підприємств споживчої кооперації: - К.: Зовнішня торгівля, 2009. – 297 с.

У навчальному посібнику розкриваються внутрішньосистемні особливості сучасної системи управління фінансами в різних структурних підрозділах споживчої кооперації України. Значна увага приділяється висвітленню проблем реформування кооперативної власності в умовах ринкової трансформації національної економіки; організації фінансової роботи в системі Укоопспілки; залучення й ефективного використання власного і позикового капіталу; фінансового управління основним і оборотним капіталом, удосконалення фінансового планування.істить робочий зошит для вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою навчання.

Для студентів, аспірантів, науковців, практиків сфери фінансів.


 1. Єгоричева С.Б. Банківські іновації: навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2010.- 208 с.

У навчальному  посібнику розкрито сутність та проаналізовано особливості інноваційного процесу у банківській сфері. Розглянуті основні напрями реалізації банківських інновацій – вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінансових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій, модернізація менеджменту та методів маркетингу. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами із сучасної банківської практики.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, банківських працівників.

 1. Фисун І.В., Ярова Г.М. Страхування: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011.- 232 с.

У навчальному посібнику викладені основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значна увага приділена специфічній страховій термінології, питанням самопідготовки, вирішенню тестів та практичних завдань. Тематичний план дисципліни поділено на два модулі, що дає змогу вивчити курс у логічній послідовності й систематично перевіряти отримані знання. структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям та практикам сфери фінансів.

 1. Левченко Л. В. Гроші та кредит: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни «Гроші та кредит» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, тестові завдання, задачі, проблемні питання, творчі завдання, список рекомендованої літератури. В посібнику міститься термінологічний словник, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра галузі знань «Економіка і підприємництво», викладачів, наукових і практичних працівників.


 1. Фастовець А.А., Фисун І.В. Фінанси малого бізнесу: навчальний посібник. – К. : «Кондор- Видавництво» – 2013. - 325

У навчальному посібнику визначені особливості фінансів малого бізнесу, розкритий механізм їх державної підтримки та оподаткування. Значна увага приділена питанням оцінки вартості бізнесу, бізнес-планування, фінансового забезпечення, інвестування, управління підприємницькими ризиками й страхування в сфері малого бізнесу. Теоретичні викладки вдало поєднуються з практичним матеріалом, який дозволяє більш глибоко опанувати зміст навчальної дисципліни.

Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям і практикам, що цікавляться проблемами малого бізнесу.

 1. Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках.-К.: ЦУЛ, 2013.- 292 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність та значення фінансового моніторингу як системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проаналізовано організацію його прове-дення у вітчизняній банківській системі. Розглянуто діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання відмиванню кримінальних доходів. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.

 1. Фандрайзинг: навч. посіб. / Чернявська О.В., Соколова А.М. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 188 с.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни «Фандрайзинг» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми індивідуальних завдань, тестові завдання, плани практичних занять, список рекомендованої літератури. В посібнику містяться термінологічний словник, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, наукових і практичних працівників.


 1. Прасолова С.П., Вовченко О.С. Банківські операції: навч. посіб. та практ. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни «Банківські операції» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, а також для дистанційного вивчення дисципліни. До кожної теми подані методичні вказівки, задачі і практичні ситуації для обов’язкового і індивідуального розв’язку, тестові завдання, проблемні питання та список нормативної літератури. Для полегшення засвоєння теоретичного матеріалу й набуття практичних навичок щодо фінансових розрахунків за окремими банківськими операціями, в посібнику наведено розв’язання типових задач з курсу. В посібнику також міститься термінологічний словник, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра напряму підготовки «Фінанси і кредит». Може бути корисним і для підвищення кваліфікації працівників банківських установ та для користувачів банківськими послугами, а також викладачів, наукових і практичних працівників.


 1. Карцева В. В., Прасолова С. П. Інститути міжнародного страхового ринку: навчальний посібник+навчальний тренінг / В. В. Карцева, С. П. Прасолова. – Київ:, «SBA-Print», 2020. – 568 с.

У навчальному посібнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з особливостями ведення міжнародного страхового бізнесу: діяльність інститутів міжнародного страхового ринку, їх проблеми та сучасні тенденції, організаційноправові та фінансово-економічні основи їх діяльності, види страхування, що склалися в міжнародній системі страхування, перестрахування, орієнтовані на фінансування світових ризиків. До кожного розділу посібника подано основні теоретичні положення щодо ведення міжнародного страхового бізнесу, визначені провідні страхові інститути різних регіонів світу, наведені навчальні тренінги за розділами, які містять запитання для перевірки знань, тестові завдання та практичні завдання. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, економістів-практиків, керівників підприємств і всіх тих, хто вивчає міжнародний страховий ринок.


Монографії

 1. Педченко Н.С. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007.- 103 с.

У монографії викладено методику проведення моніторингу фінансової конкурентоспроможності підприємств. Вона передбачає використання як однокритеріальних моделей, орієнтованих на інтегральну оцінку, так і комплексної системи критеріїв з метою оцінки ефективності. Узагальнення результатів такого моніторингу дозволяє визначити рівень забезпечення фінансової конкурентоспроможності, кластеризувати підприємства на однорідні вибіркові сукупності, виявити проблемні місця в розвитку, обґрунтувати заходи стабілізації для диференційованої групи підприємств.

Результати наукових розробок мають прикладний характер у сфері фінансового менеджменту підприємств при складанні бізнес-планів, оцінці фінансового стану, інвестиційної привабливості, кредитоспроможності, вартості бізнесу.

 1. Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств. - – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. – 166 с.

У монографії здійснена спроба розробки системи раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств. Вона базується на обґрунтуванні взаємозв'язку етапів розвитку фінансової кризи як самостійного об'єкту управління і включає: створені економіко-математичні моделі прогнозування банкрутства підприємств різних галузей діяльності, систематизовані критерії ідентифікації глибини кризових явищ, класифікацію етапів розвитку фінансової кризи за фазами та стадіями, підсистему антикризових заходів.

Результати наукових розробок мають прикладний характер у сфері фінансового менеджменту підприємств при складанні планів санації, реструктуризації, бізнес-планів, оцінці фінансового стану, інвестиційної привабливості, санаційної спроможності, кредитоспроможності, вартості бізнесу.

 1. Сидоренко-Мельник Г.М., Фастовець А.А. (у співавторстві) за ред доц. А.А. Фастовець. Планування в підприємствах і організаціях споживчої кооперації: стан і перспективи розвитку. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. – 157 с.

В монографії в системному вигляді розкриваються методичні засади планування в ринковому середовищі. Зроблена, спроба розробки адаптованої до ринкових умов господарювання системи фінансового планування на рівні районної ланки споживчої кооперації України.

Дається методичний інструментарій розробки фінансової стратегії на основі SWOT-методу. Критично узагальнюється науково-практичний досвід щодо розробки бізнес-планів, оперативних фінансових планів і фінансової діагностики та викладено авторське бачення реалізації зазначених методик в системі споживчої кооперації.

Для керівників підприємств і організацій споживчої кооперації, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

 1. Єгоричева С.Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти.- Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010.-348с.

У монографії досліджуються сучасні проблеми організації та управління інноваційною діяльністю комерційних банків. Формулюється авторське бачення сутності та закономірностей розвитку банківських інновацій. Висвітлюються механізми формування та реалізації різноманітних видів банківських інноваційних стратегій. Узагальнено світовий та вітчизняний досвід інноваційної діяльності банків.

Видання призначене для науковців і викладачів, практичних банківських працівників, студентів та аспірантів.

 1. Михайлова Н.В. (у співавторстві) Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 144с.

У монографії розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти проблеми оцінювання конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства.

Монографія призначена для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та спеціалістів у галузі торгівлі та ресторанного господарства.

 1. Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект / За заг. ред. Карцевої В.В. -  Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.-171с.

У монографії розглядаються сучасний стан і перспективи діяльності реального сектора економіки на регіональному рівні.

Пропонуються практичні рекомендації щодо перспектив стратегічного розвитку регіону та вирішення проблем фінансування діяльності.

Розглядаються питання удосконалення системи фінансового забезпечення підприємств на регіональному рівні та підвищення ефективності діючої системи управління.

Розраховано на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів економічних спеціальностей, а також працівників реального сектора економіки різних рівнів, фахівців державних і регіональних органів управління.

 1. Педченко Н.С. Потенціал розвитку при стратегічному управлінні підприємством .- Полтава: ПУЕТ, 2012.- 365 с.

Дана монографія призначена вдосконаленню процесу формування й використання потенціалу розвитку при стратегічному управлінні підприємством, що має теоретичне та прикладне значення. У монографії дістало подальшого розвитку та обґрунтовано побудову комплексного показника потенціалу розвитку, розроблено особливості методологічних засад формування потенціалу розвитку при стратегічному управлінні підприємством і методичні засади формування потенціалу розвитку підприємства на основі комплексної оцінки; розглянуто пропозиції з організаційного забезпечення використання потенціалу розвитку підприємства для інституційних складових на інноваційній основі.

Монографія може представляти інтерес для науковці і фахівців з економіки, які досліджують практичні проблеми формування і використання потенціалу розвитку при стратегічному управлінні підприємства.

 1. Карцева В.В. Фінансовий контролінгу підприємств і організацій споживчої кооперації .-Полтава: ПУЕТ, 2013.- 335 с.

У монографії узагальнено результати дослідження теоретико-методологічних засад фінансового контролінгу, обґрунтовано науково-методичні та практичні рекомендації щодо впровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації України.

Монографія призначена для викладачів, аспірантів, магістрів, керівників та працівників  фінансово-економічних та контролінгових служб підприємств будь-якої форми власності.

 1. Гнипа-Черневецька Л.В., Фисун І.В, Яріш О.В., Карцева В.В. (у співавторстві) Проблеми розвитку туристичного бізнесу. - Полтава: ПУЕТ, 2013.- 233 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку туристичного бізнесу. Досліджено регіональні та галузеві аспекти функціонування туристичної сфери, в тому числі особливості розвитку кооперації у туризмі.  Розроблено методичні підходи щодо удосконалення механізму управління підприємствами туристичного бізнесу.

Призначено для науковців, викладачів, студентів, працівників туристичної сфери.

 1. Єгоричева С. Б. Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад : монографія / С. Б. Єгоричева, О. В. Тимошенко. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 221 с.

У монографії поглиблено теоретичні засади та запропоновано практичні заходи з удосконалення формування й реалізації фінансового потенціалу тери- торіальних громад. Визначено сутнісну характеристику фінансового потенціалу територіальних громад, узагальнено наукові підходи до його структуризації, розкрито механізм його формування і реалізації. Обґрунтовано роль бюджетних ресурсів у забезпеченні фінансової самодостатності територіальних громад у контексті змін бюджетно-податкового законодавства. Визначено пріоритетні напрями нарощення фінансового потенціалу територіальних громад.

 1. Педченко Н. С. Бюджетний потенціал регіону: оцінка та перспективи розвитку : монографія / Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 220 с.

Монографію присвячено поглибленню науково-методичних підходів та практичних механізмів формування бюджетного потенціалу регіону. На основі компаративного аналізу українського досвіду й зарубіжної практики акумулювання доходів місцевих бюджетів запропоновано напрями гармонізації механізму формування бюджетного потенціалу регіону на підставі моделювання структури бюджетних надходжень, реалізації можливостей і здатності до нарощення ресурсної бази регіону.

 1. Єгоричева С.Б. Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи : монографія / С. Б. Єгоричева, О. В. Гасій. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 217 с.

У монографії розвинуто теоретичні засади механізму функціонування регіональної банківської системи. Визначено сутнісну характеристику регіональної банківської системи, обґрунтовано її інституціональну будову та розкрито сучасний механізм функціонування. Запропоновано практичні заходи для посилення впливу регіональної банківської системи на соціально-економічний розвиток регіонів України. Видання призначено для науковців і викладачів, працівників банківської системи й органів місцевого самоврядування, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів.

 1. Гудзь Т. П. Теорія і методологія формування фінансової рівноваги підприємства : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2018. 463 с.

Розглянуто філософський, історичний, теоретико-методологічний та практичний аспекти формування фінансової рівноваги підприємства. Розроблено механізм управління фінансовою рівновагою підприємства, який охоплює методику її комплексної діагностики, а також систему методів, інструментів та важелів для її збереження, підтримки й відновлення. Монографія розрахована на широке коло читачів – керівників великих та середніх підприємств, наукових працівників, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів і студентів, а також спеціалістів консалтингових компаній.

 1. Фінансова система та її роль у забезпеченні розвитку економіки України : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. В. В. Карцевої. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 254 с.

У монографії висвітлено питання, пов’язані з функціонуванням фінансової системи України та її роллю в забезпеченні розвитку економіки нашої держави. Монографія складається із трьох розділів, у яких ґрунтовно аналізуються тенденції розвитку фінансової системи України та вносяться пропозиції щодо посилення її ролі в забезпеченні зростання економіки країни. Розраховано на науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, а також працівників бюджетних установ, банківської системи, страхових компаній, реального сектора економіки.

Статті, опубліковані викладачами кафедри фінансів у наукових фахових та зарубіжних виданнях

 1. PedchenkoN. Глобальний статус України як індикатор її сучасних проблем і можливостей / N. Pedchenko, O. Shkurupii, T. Deyneka, K. Verhal, S.Tul // FinancialAndCreditActivities: ProblemsOfTheoryAndPractice. - 2021. - № 3 (38). - P. 427-436.  Режим доступу: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/237475>Web of Science
 2. Pedchenko N.Vector and structural changes in the modern world / N. Pedchenko, O. Shkurupii, T. Deyneka, K. Verhal, S.Tul // Financial And Credit Activities: Problems Of Theory And Practice. - 2020. - № 3 (34). - P. 441-450. <<https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2916/3058>>(Web of Science).  
 3. Iryna Skliar, Nataliya Pedchenko, Victoria Strilec, Victoria Novikova and Yevhenii Kozmenko (2020). Assessment of the reforms and programs results of Ukraine`s economy sustainable development by means of neural networks. Problems and Perspectives in Management, 18(3), 81-92. (Scopus)Режим доступу: <https://businessperspectives.org/problems-and-perspectives-in-management/issue-359/assessment-of-the-reforms-and-programs-results-of-ukraine-s-economy-sustainable-development-by-means-of-neural-networks>
 4. Pedchenko Nataliya Method of  Delphi as an innovative tool for managing asymmetric information in financial relationships of potential investors and small business entities (Метод Дельфі як інноваційний інструмент менеджменту асиметричністю інформації у фінансових взаємовідносинах потенційних інвесторів та суб`єктів малого бізнесу). – Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2018. - № 3. - С. 68 - 80. (Web of Science) Режим доступу: <http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/MMI_A56-03-2018_Pedchenko_0.pdf>
 5. Pedchenko Nataliya Business angels as an alternative to financial support at the early stages of small businesses` life cycle / Nataliya Pedchenko, Victoria Strilec, Galina M. Kolisnyk, Mariia V. Dykha and Serhiy Frolov // Investment Management and Financial Innovations, 15(1), 166-179. doi: 10.21511/imfi.15(1).2018.15 Режимдоступу:  <https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/10028/imfi_2018_01_Pedchenko.pdf> (Scopus)
 6. Pedchenko  Nataliya Financial sustainability of the state pension system of Ukraine  / Olena Horbunova, Viktoriia Kartseva, Nataliya Pedchenko and Myroslav Ostapenko // Investment Management and Financial Innovations, 15(2), 17-28. doi: 10.21511/imfi.15(2).2018.02 Режимдоступу:  <https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/10246/IMFI_2018_02_Horbunova.pdf> (Scopus)
 7. Olena Yarish Estimation of the intellectual capital`s development level of institutions of higher education of Ukraine in the conditions of knowledge economy /Yevheniia Khaustova, Oleksander Kendiukhov, Yaroslav Kichuk Nataliia Hrushchynska, Valentyna Kunchenko-Kharchenko // International Journal of Management (IJM). - Том 11. - Випуск 6 (June). - 2020. - pp. 949-962. - Електроннийресурс. - Режимдоступу: <http://www.iaeme.com/citearticle.asp?Ed=19697&Jtype=IJM&VType=11&Itype=6 > [Scopus]
 8. Kichuk, Y., Kunchenko-Kharchenko, V., Hrushchynska, N. & Zhukova, Y., Yarish, O. (2021). Intellectual Capital of Institutions of Higher Education in the Knowledge Economy.Journal of Optimization in Industrial Engineering, 14(1), 183-190.Режимдоступу: <http://www.qjie.ir/article_677844_9d1166f66c02528c8a1aa470a6970063.pdf> [Scopus]
 9. Яріш О. В. Структурно-функціональне моделювання діагностики неплатоспроможності підприємств / О.В. Яріш // Ефективна економіка. - 2016. - №3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :<http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_3_57>
 10. Яріш О. В. Новації у звітності всфері сталого розвитку за стандартами  GRI / О.В. Яріш, В.О. Подольська  //Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - Полтава: ПУЕТ, - 2016. - № 5(52). - С. 39-44. - Режим доступу <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2016_5_7> :
 11. Яріш О. В. Детермінація внутрішніх факторів неплатоспроможності промислових підприємств України на основі метода головних компонент / О.В. Яріш // Рінок цінних паперів України. - 2016. - № 9-10 -  С. 89-94 - Режим доступу: <http://securities.usmdi.org/?p=22&n=98&s=1039>
 12. Яріш О. В. Фактори розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні: математичне обґрунтування / І. В. Фисун, Л. М. Яремченко, О. В. Яріш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - 2017. - Вип. 24(2). - С. 109-113. - Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_24%282%29__26> - Index Copernicus
 13. Яріш О. В. Сучасні вектори трансформації споживчої кооперації: зарубіжний та вітчизняний досвід/ О.В.Яріш, А.І.Бугаєвська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - Полтава: ПУЕТ, - 2018. - № 2 (87). - С.70-75/ - Режим доступу:  <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_2_12>
 14. Яріш О. В. Оптимізація податкового навантаження інститутів спільного інвестування та їх інвесторів: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.В.Яріш, А. Є. Циновнік // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - Полтава: ПУЕТ, - 2018. - № 5. - C. 119-124. - Режим доступу:  <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_5_19>
 15. Svitlana Yehorycheva, Tetiana Gudz, Mykhailo Krupka, Oleh Kolodiziev and Nataliіa Tarasevych (2019). The role of the banking system in supporting the financial equilibrium of the enterprises: the case of Ukraine. Banks and Bank Systems, 14(2), 190-202. <http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.17> (Scopus)
 16. ГудзьТ.П. Формуванняфінансовоїрівновагипідприємства: методологічнийаспект / Т.П. Гудзь // Актуальніпроблемиекономіки. - 2016. - №7. - С. 8-15. - Режимдоступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4601> (Scopus)
 17. Yehorycheva  S.,  Hudz T., Lakhyzha M. Modernization of the Mechanism for Financing Rural Development in Ukraine. Economic Science for Rural Development. 2020. №53. P. 80-87. DOI: 10.22616/ESRD.2020.53.009. URL: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9042>  (Web of Science)
 18. Yehorycheva S., Fysun I., Hudz T., Palchuk O. and Boiko N. Innovations in the insurance market of a developing country: Case of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2020. Volume 17. Issue 4. P. 175-188. Scopus. URL: <http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.17>
 19. ГудзьТ.П. Прогнозування фінансової рівноваги металургійних підприємств України. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №9/1. С. 22-26. Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7162>
 20. Гудзь Т.П. Прогнозування комплексного індикатору стану корпоративних фінансів. Актуальні проблеми економіки. 2019. №8. С. 96-104. Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7163>
 21. Гудзь Т. П. Теоретичні та практичні аспекти формування політики управління фінансовою рівновагою підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2018. № 4. С. 45-51. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7074>
 22. Гудзь Т. П. Механізм управління фінансовою рівновагою підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 2 (52). С. 107-114. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7076>
 23. Гудзь Т. П. Стратегія управління фінансовою рівновагою підприємства. Науковий вісник ОНЕУ. 2018. № 10 (262). С. 70-85. - Режим доступу:  <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7077> Google scholar)
 24. Гудзь Т. П. Реструктуризація як метод управління фінансовою рівновагою підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2018. № 3. С. 103-110. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7079>
 25. Гудзь Т. П. Діагностика як функція управління фінансовою рівновагою підприємства. Науковий вісник ОНЕУ. 2018. № 9 (261). С. 13-30. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7078> Google scholar)
 26. Гудзь Т. П. Фінансова рівновага підприємства у системі сучасних економічних відносин. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 2 (66). С. 63-74. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7080>
 27. Гудзь Т.П. Моніторинг сучасних тенденцій розвитку банківської системи України та врахування його результатів у наглядовій роботі / Т.П. Гудзь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2017. - №3. - С. 102-110. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6324>
 28. Gudz T. Financial equilibrium as basis for enterprise`s sustainable development: economic and mathematical foundation / Т. Gudz // Технологічнийаудиттарезервивиробництва. - 2017. - №5/4 (37). - С. 51-56. - Режимдоступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5952>
 29. Gudz T.P. Mathematical gnostics for forecasting of enterprise`s financial equilibrium / T.P. Gudz // Актуальніпроблемиекономіки. - 2017. - №3. - C. 297-304. - Режимдоступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5636>
 30. ГудзьТ.П., Діагностика статичної та динамічної фінансової рівноваги підприємства / Тетяна Павлівна Гудзь  // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; заред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та  ін. (ISSN 2313-4569). - Одеса: Одеський  національний  економічний університет. - 2017. - Вип. 1. - 180-186. - Режим доступу:     <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5831>
 31. Гудзь Т.П. Економіко-математичне моделювання довгострокової фінансової рівноваги підприємства / Т.П. Гудзь // Вісник Хмельницького національного університету. - 2016. - №6. - С. 60-66. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5635>
 32. Гудзь Т.П. Матричний аналіз фінансової рівноваги підприємства / Т.П. Гудзь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2016. - №4. - 149-157. - Режим доступу:  <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5829>
 33. Гудзь Т.П. Стратегічний аналіз діяльності фінансових посередників в Україні / Т.П. Гудзь, І.В. Кошман // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2016. - №1. - С. 53-61. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4655>
 34. Гудзь Т.П. Фінанси домогосподарств за сучасних економічних умов в Україні / Т.П. Гудзь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2015. - №3. - С. 145-152. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4584>
 35. Гудзь Т.П. Моделювання впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічної промисловості України. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №11. С. 19-24. URL: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7789>
 36. Гудзь Т. П. Сучасні тенденції розвитку заощаджень українських домогосподарств з використанням банківських продуктів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2019. № 3. С. 77-87. (Index Copernicus) URL: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8295>
 37. Тимошенко О. В., Гудзь Т. П. Аналіз стійкості державних фінансів України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічнінауки». 2019. № 4. С. 48-58. (Index Copernicus) URL: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8296>
 38. ГудзьТ.П. Фінансова рівновага підприємств хімічної промисловості України. Актуальні проблеми економіки. 2019. №9. С. 96-105. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8354
 39. Гудзь Т.П. Мобілізація заощаджень домогосподарств через фінансові інструменти небанківських фінансово-кредитних установ в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2019. №10. С. 69-78. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8355
 40. Гудзь Т. П. Прогнозування рівня трансформації заощаджень вітчизняних домогосподарств в інвестиційний капітал. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2020. №1/2. С. 105-118. URL: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9272>
 41. Oleksandr Baranovskyi, Tetiana Hudz and Nataliia Mirko (2020). Analysis and Forecasting of Ukraine`s Economic Development Cycle. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Advances in Economics, Business and Management Research, volume 95, 87-92. URL:  https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.18 <https://dx.doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.18>
 42. Гасій О.В. Особливості трансформації банківської системи України: регіональний аспект [Електронний ресурс / О.В. Гасій // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. - 2017. - Т.22. Випуск 1(54) - С. 135-139. - [Режимдоступу]: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2017_22_1_31>
 43. 3. Гасій О.В. Деякі проблеми розвитку проектного фінансування в Україні [Електронний ресурс]  /О.В. Гасій //Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2017. -Вип. 23. Ч. 3. - С. 60-63. - [Режим доступу]: <http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_23/3/16.pdf>
 44. Гасій О. В. Моніторинг діяльності НБУ в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] /Л. В. Левченко, О. В. Гасій //Науковий вісник ПУЕТ. - 2017. - №1. - С. 121-129. - [Режим доступу]: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvpusk_2017_1_17
 45. Гасій О. В. Роль фондового ринку у формуванні інвестиційної привабливості акцій підприємств: сучасний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Гасій // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №8. - С. 10-14. - [Режим доступу]: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfipr_2017_8_4>
 46. Гасій О. В. Муніципальні банки як фінансові інститути системи місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. В. Гасій , О.Д. Стефанюк, Є.В. Шиндер // Науковий вісник ПУЕТ. - 2018. - №4 (89) - С. 37-43. - [Режим доступу]: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvpusk_2018_4_6>
 47. Прохар Н.В. Особливості державного регулювання, оподаткування та обліку імпортних операцій [Електронний ресурс]  / Н.В. Прохар, О. В. Гасій // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - №5/1. - С. 19-23. - [Режим доступу]: <http://konferencia.com.ua/images/_archieve/2019/efp%2005-1%202019.pdf>
 48. Гасій О. В. Стан та перспективні вектори розвитку банківської кредитної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Гасій , В.І. Клименко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». - 2020. - №1. -- [Режим доступу]: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7617>
 49. Гасій О. В., Соколова А. М., Прохар Н. В. Фактори конкурентного середовища у банківському секторі України: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2021. № 5. - URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8895>
 50. Sydorenko-Melnyk H. Integral approach to residential property building state policy implementation in the context of the powered centralisation (Інтегральний підхід до реалізації державної політики  будівництва житлової нерухомості в контексті децентралізації влади )/ M. Chyzhevska, O. Tymofeieva, H. Sydorenko-Melnyk // Bulletinofthe cherkasy bohdan khmelnytsky national university. Economic sciences. - 2020. - Issue 1.-Р. 72-81. - Режимдоступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8398
 51. Digital Marketing in the System of Promotion of Organic Products / Iryna Novytska, Iryna Chychkalo-Kondratska, Maryna Chyzhevska, Hanna Sydorenko-Melnyk, Liubov Tуtarenko // WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, Volume 18, 2021, Art. #53, pp. 524-530. -   <https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b085107-1289.pdf>
 52. Сидоренко-Мельник Г. М. Критичний огляд відповідності методичного підходу Національного банку України міжнародним стандартам оцінювання кредитних ризиків / Г. М. Сидоренко-Мельник // Економіка. Фінанси. Право : Науковий журнал. -  Київ : АМУ, 2016. - № 8 - С. 8-12. - Режим доступу: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfipr_2016_8_4>
 53. Сидоренко-Мельник Г. М. Механізм управління майновим потенціалом підприємства / Г. М. Сидоренко-Мельник, І. В. Богиня  // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2016. - № 4 (76). - С.79-86. - Режим доступу: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvpusk_2016_4_12>
 54. Сидоренко-Мельник Г. М. Управління фінансовою рівновагою підприємства на засадах формування механізму її забезпечення / Г. М. Сидоренко-Мельник, Я.І. Галенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - 2017. - № 4 (82) - С. 134-138 - Режим доступу: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvpusk_2017_4_20>
 55. Сидоренко-Мельник Г. М. Маркери стійкого фінансового розвитку підприємства / Г. М. Сидоренко-Мельник, В. В. Карцева // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - 2019. - № 1 (90) - С. 46-53. - Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7113>
 56. Сидоренко-МельникГ.М. Обгрунтування порядку впровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації / В.В. Карцева, Г.М. Сидоренко-Мельник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія ``Економічні науки``. - 2019. - № 2. - С. 32-39. - Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1559/1387  
 57. Сидоренко-Мельник Г. М. Перебудова моделі управління діловою активністю підприємства в умовах кризи  / Г. М. Сидоренко-Мельник, А. В. Зінченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія ``Економічні науки``. - 2020. - № 3(99). - С. 13-20. - Режим доступу:  <http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1722>
 58. Prasolova S.P. Actual problems of the capital stability management in the Ukraine`s banking system/ Svitlana Yehorycheva, Oleh Kolodiziev, Svitlana Prasolova// Banks and Bank Systems, 12(2), 60-67.   https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-253/actual-problems-of-the-capital-stability-management-in-the-ukraine-s-banking-system
 59. Прасолова С.П. Аналіз ролі рефінансування в забезпеченні фінансової безпеки банківської системи України/ С.П. Прасолова, С.Б. Єгоричева // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - №2 (188). - С.249 - 259. Режимдоступу: <http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5570/1/249-259.pdf>
 60. Прасолова С. П. Вплив процентної політики Національного банку на стан грошово-кредитної безпеки України та її економічне зростання / С. П. Прасолова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2018. - №1(86). - С. 115 - 122. Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7212/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%9f%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97%20%d0%b7%d0%b0%202018%20%d1%80.pdf>
 61. Прасолова С.П. Системний ризик банківського сектору України: оцінка основних джерел, чинників, наслідківта напрямів регулювання / С.П. Прасолова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2019. - №1(91). - С.54 - 63 . Режимдоступу:  <http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7239/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%9f%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97%202019.pdf>
 62. Прасолова С.П. Оцінка особливостей формування та використання фінансових ресурсів зарубіжними страховими компаніями / С.П. Прасолова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2019. - №3(94). - С.88 - 99. Режимдоступу: <http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/8307/1/1574-2435-1-PB%20%28%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2c%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%A1%D0%9A%29.pdf> >
 63. Прасолова С.П. Порівняльна оцінка конкурентної позиції вітчизняних та іноземних банків на ринку України: актуальні аспекти / С.П. Прасолова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2021. - №1(102). - С.51 - 60.Режим доступу: <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/46/40>
 64. Соколова А. М. Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві України / А.М. Соколова, Т.С. Юрко, В.І. Клименко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - №2 (23). - 2017. - с. 229-241. - Режим доступу: <http://fkd.org.ua/article/view/122720/117700> (Web of Science)
 65. Vita Klimenko, Alena Sokolova and Olena Hasii (2017). Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine. Problems and Perspectives in Management (open-access), No 5 (4), 124-133. doi:10.21511/ppm.15(4).2017.11/ Retrieved from https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-269/status-and-prospects-for-the-development-of-credit-unions-in-ukraine (Scopus)
 66. Соколова А. М. Механізм управління фандрайзинговою діяльністю організацій громадянського суспільства: сутність та структура / А. М. Соколова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2016. - № 2 (74). - С. 108-115. - (Серія «Економічні науки»). – Режим доступу: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvpusk_2016_2_16>
 67. Соколова А. М. Механізм функціонування ринку лізингових послуг в Україні / С. Б. Єгоричева, А. М. Соколова, К. Є. Осауленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2017. - № 4 (82). - С. 114-121. - (Серія «Економічні науки»). – Режим доступу:<http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvpusk_2017_4_17>
 68. Соколова А. М. Фандрайзинг у забезпеченні діяльності університетів третього віку / С. Б. Єгоричева, А. М. Соколова // Науково-практичний журнал «Ринок праці та зайнятість населення». - Київ : Інститут підготовки кадрів ДСЗУ, 2018. - № 3 (56). с. 26-32. - Режим доступу: <http://194.44.39.210/bitstream/123456789/6983/1/Yehorycheva%2C%20Sokolova.pdf>
 69. Соколова А.М. Банківське кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / А.М. Соколова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - 2019. - №4 (95). - С. 67-74 - Режим доступу: <http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1589/1423>
 70. Гасій О.В. Фактори конкурентного середовища у банківському секторі України: регіональний аспект / О.В. Гасій, А.М. Соколова, Н.В. Прохар // Елеткронний журнал «Ефективна економіка» [Електронний ресурс. - 2021. - № 5. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8895
 71. Єгоричева С. Б. Сутність та складові фінансового потенціалу територіальних громад / С. Б. Єгоричева, О. В. Тимошенко, А. І. Панченко // Інвестицій: практика та досвід. - 2016. - № 8. - С. 11-15. - Режим доступу: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=4968&i=1>
 72. Тимошенко О. В. Оптимізація фінансового потенціалу територіальних громад / О. В. Тимошенко // Агросвіт. - 2016. - № 6. - С. 12-18. - Режим доступу: <http://www.agrosvit.info/pdf/6_2016/4.pdf>
 73. Тимошенко О. В. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства / О. В. Тимошенко, О. Ю. Буцька, Фарідаі Хушвахтзод Сафарі // Економічний аналіз. - 2016. - Том 23. - №2. - С. 132-137. – Режим доступу: <https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1075>
 74. Єгоричева С. Б. Вплив пільг за прямими податками на формування бюджетних доходів в Україні [Електронний ресурс] / С. Б. Єгоричева, О.В. Тимошенко, Д. А. Сергеєв // Ефективна економіка. - 2016. - № 9. - Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5137&p=1>.
 75. Тимошенко О. В. Ендавмент як джерело фінансового забезпечення вищого навчального закладу / О. В. Тимошенко, О. Ю. Буцька // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. - Дніпропетровськ :Дніпропетровський державний аграрний університет, 2017. - № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5965
 76. Тимошенко О. В. Оцінка фіскальних дисбалансів бюджетної системи в контексті забезпечення бюджетної безпеки України / О. В. Тимошенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2018. - №5. - С.110-118 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_5_18 > (Index Copernicus)
 77. Тимошенко О. В. Аналіз стійкості державних фінансів України / О. В. Тимошенко, Т. П. Гудзь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2019. - № 4. - С.48-58 . - Режим доступу: <http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1587/1421>    http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8296
 78. Тимошенко О. В. Оцінка сучасного стану виконання бюджетних програм як об`єкту управління бюджетними видатками / О. В. Тимошенко, О. К. Кузьменко, А. Г. Тимошенко // Економічий вісник Донбасу. - 2020. - № 2(60). - С.108-116. - Режим доступу: <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9186>
 79. Тимошенко О. В. Оцінка втрат бюджетних ресурсів від надання пільг за прямими податками / О. В. Тимошенко, Є. О. Шкарупа // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». - 2020. - № 3(99). - Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1726

Архів

З електронними версіями наукових статей можна ознайомитись у репозитарії ПУЕТ за адресою: http://dspace.uccu.org.ua

Важливим напрямом науково-дослідної та науково-виробничої роботи кафедри є організація та проведення конференцій, круглих столів, науково-практичних та науково-теоретичних семінарів.

Протягом 2012-2021 років відбулися:

• 8 конференцій:

• 4 круглих столи:

• 9 науково-практичних семінарів:

• 3 науково-теоретичні семінари: